Televes Televes
Televes
Język: en | fr | de | it | pl | pt | ru
Televes
Televes
Televes
Televes

Żeńskie 9.5 mm Ø

Ref. 4131

Informacje dodatkowe
Zdjęcia: 
Connecteur coudé 9,52 femelle
Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu.
Produkt może być inny niż na zdjęciu.

Z³¹cze k¹towe firmy Televes z systemem „Easy F” to gwarancja najwy¿szej jakoœci. Jest ono w pe³ni EKRANOWANE, chroni¹c sygna³ cyfrowy przed zak³óceniami z zewn¹trz

Dzięki systemowi „Easy F” montaż złącza na przewodzie jest łatwy i szybki jak nigdy dotąd.

Monolityczna budowa ułatwia montaż w ciężko dostępnych i niewygodnych miejscach.

Prostota i wygoda montażu:

- Pojedyncza śruba.
- Bez elastycznych lub skręcających się elementów
- Zawsze widoczne połączenie
- Bez ruchomych części

Bezpieczne połączenie:
- Bezawaryjne, zawsze pewne.
- Bez konieczności konserwacji oraz sprawdzania stanu
złącza w przyszłości.

Technologicznie doskona³e:
- W pe³ni zautomatyzowana produkcja gwarantuj¹ca najwy¿sz¹ jakoœæ.
- Pe³ne ekranowanie z³¹cza zapewniaj¹ce bezb³êdny odbiór sygna³ów cyfrowych.
- Ca³kowita kompatybilnoœæ z pozosta³ymi elementami sieci dystrybucyjnej.
- Ze wzglêdu na jakoœæ wykonania z³¹cze nadaje siê idealnie do pracy z sygna³ami cyfrowymi, a w przysz³oœci HDTV.

Informacje dodatkowe
Zdjęcia: 
Televes
Televes Televes