Televes Televes
Televes
Język: en | fr | de | it | pl | pt | ru | es | en-us
Televes
Televes
Televes
Televes

InfoTeleves 7 (Lipiec 2011)

Fecha: 
07/2011

  Spis Tresci:

  • Ogólne informacje: Televes Italy (TEI) +
  • FAQ: Maksymalny poziom napi ęcia wyjściowego charakterystyczny dla wzmacniaczy szerokopasmowych + 
  • Informacje o produktach: Nowa gama sieciowych urz ądzeń dystrybucji +
  • Wasze zdjęcia: Odbiorniki na zimę... +
  • Pomysły: Domowe rozwiązania włączania modulowanych kanałów w hybrydowe sieci SMATV/CATV +
  • Instalacje: Kurort Casta Diva 5 * nad jeziorem Como (Milano - Włochy) +
  • Trening: Pomiary światłowodowe +
     

 

Televes Italy (TEI)
W latach 80-tych Televes zawitało we Włoszech, najpierw poś rednio a od 2004 roku przekształciło się w spółk ę zależ n ą Televes Italia.

Prawie trzydzie ś ci lat temu obecność była głównie zwią zana ze sprzeda żą procesorów IF-IF, technicznego rozwi ą zania problemu, który blokował penetrację dla telewizji satelitarnej na rynku.
W dzisiejszym globalnym ś wiecie, przybycie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC) przyniosło moż liwo ść wprowadzenia produktów wysokiej jako ś ci i najwy ż szej klasy rozwi ą za ń na bardzo konkurencyjnym rynku.
Televes Italia pod ąż ał za strategią Korporacji i jej trzech filarów, dzi ę ki którym mógł kontynuować sukces: Jako ść , Produkcja, najnowocześ niejszy R&D. Filary znajduj ą wielkie uznanie wś ród wszystkich użytkowników naszych produktów.

 

 

Przełą czanie analogowych kanałów, przyby -cie NTC i HDTV pokazało, ż e nowa technolo-gia zaskakuje star ą, tak samo jak kiedy ś kolorowa telewizja zaatakowała z zaskoczenia telewizję czarno-biał ą.Televes R&D szybko zrozumiało postawione wyzwanie i ruszyło, ż eby przezwyci ęż yć spodziewane trudno ś ci okre ś lone dla tej bran ż y; nowe produkty musiały zostać rozwini ęte. Marka wypełniła dziury pozostawione przez konkurentów, którzy zeszli z tropu, by sprzedawać produkty niskiej jako ś ci lub z przestarzałą technologią.

 

Włoski rynek wymaga nowych produktów, dlatego Televes wprowadza innowacyjne rozwią zania takie jak bogata gama anten  BOSS tech, programowalne wzmacniacze AVANT HD, gama Headend'ów T05/T0X, mierników H45, ś wiatłowodów, itp., które
wprowadzą wiele zmian.
Nasi partnerzy wybieraj ą Televes ponieważ ceni ą sobie spersonalizowane usługi, ci ą głe innowacje i rentowno ść jak ą Televes wnosi do ich biznesów. Przez ostatnie pi ęć lat, znacze-nie Televes ogromnie wzrosło i teraz jest postrzegane jako główna marka jako ś ci w ś ród MATV w całych Włoszech.

Indeks


Nowa gama sieciowych urządzeń dystrybucji


Wielką zalet ą poł ączenia easyF w porównaniu z tradycyjnym F-zł ączem jest znaczna redukcja czasu instalacyjnego oraz prostota i niezawodność profesjonalnych rozwi ąza ń.
Solidność i zabezpieczone poł ączenia pozwalają podł ączyć easyF do sieci rozsiewczych 5 do 2400MHz. Można osi ągnąć właściwą równowag ę sygnału pomiędzy piętrami, do tego celu dost ępny jest pełna gama rozgał ęź ników i odgałęź ników z ilo ści ą dostępnych wyjść od 2 do 8.
Poprawa cech i korzyści jakie przynosi nowa gama pasywnych easyF to kwestia ulepszeń w konstrukcji i produkcji. Zmiany, które nale ży podkreśli ć, to brak spawów w zł ączach wewnętrznych kontaktów, zmniejszenie
 

 

rozmiarów urz ądzeń; te zmiany oznaczają polepszenie nast ępujących czynników:
Brak spawów:
Znaczna poprawa strat przejścia.
Zautomatyzowany system do wstawiania wewnętrznych kontaktów połączenia easyF, który:
Optymalizuje zachowania elektromagnetyczne przy wysokich częstotliwościach.
Wspiera zaanga żowanie Televes w dobro środowiska zmniejszając

 

zanieczyszczenia spowodowane spawaniem oraz redukuj ąc ilość pobieranej energii w procesie produkcji.
Zmniejszenie rozmiarów:
Ułatwia umieszczanie w skrzynkach przył ączowych oraz w ograniczonych przestrzenią miejscach.
Użycie mikrokomponentów ulepsza elektryczne zachowanie i redukuje wpływ szumów impulsowych.
Pierwsze u życie transformatorów SMD w tych produktach (2mm x 1,20mm) pozwala na całkowicie zautoamtyzowany montaż SMD, który dodatkowo zwi ększa niezawodno ść nowej serii.
Rezultatem tych wszystkich ulepszeń serii jest najwy ższa możliwa jako ść i niezawodno ść

Indeks

 

Interpretacja maksymalnego poziomu napięcia wyjściowego charakterystycznego dla wzmacnia- cza szerokopasmowego kiedy na wejściu jest kilka kanałów COFDM (obszar przełączania).

Maksymalne napięcie wyjściowe wzmacniacza wskazuje maksymalny poziom, jaki można otrzymać na wyjściu urządzenia przy pracy liniowej, bez wprowadzania znaczących zniekształceń sygnału wejściowego.
Liniowość aktywnego elementu takiego jak wzmacniacz zależy od typu i liczby sygnałów wejściowych oraz różni się w zależności od typu modulacji.
Generalnie, maksymalne napięcie wyjściowe wskazane na charakterystykach wzmacniacza jest mierzone wg normy DIN 45004B (EN 50083), która wyraża maksymalny poziom wyjścia dla dwóch analogowych kanałów
 

 

wejściowych o tej samej amplitudzie.
Jeśli wszystkie wejściowe sygnały są COFDM, to maksymalny poziom wyjściowy musi być obniżony o 2dB w porównaniu z poziomem otrzymanym stosując się do normy DIN45004B.
Z drugiej strony, jeśli liczba kanałów wejściowych szerokopasmowego wzmacniacza rośnie, maksymalny poziom wyjściowy musi byc

 

obniżony o wartość otrzymaną na podstawie tego wzoru:
Maks. wyjście V = 7,5log(N-1)
gdzie "N" to liczba kanałów.
Dlatego, maksymalny poziom wyjściowy N-kanałowego wzmacniacza szerokopasmowe-go COFDM jest wynikiem zastosowania następującego wzoru:
Vo max (dBµV) =
V DIN45004B – 7,5 log (N-1) – 2 dBµV

Indeks

Odbiorniki na zimę...

Rurociąg na wejściu kabli stał się emiterem dymu i ciepła.
Kiedy sprawdzamy instalację, widzimy, że są tam indywidualne odbiorniki, które powinny pracować tylko w zimie; są prawdziwymy grzejnikami... i pożeraczami prądu.
Dlatego właśnie są produkowane zbiorowe systemy wentylacyjne.  

 

 

Indeks

 

Domowe rozwi ązania wł ączania modulowanych kanałów w hybrydowe sieci SMATV/CATV

Łączenie zmodulowanych kanałów z dostępnymi usługami instalacyjnymi, bez względu na to czy CATV czy SMATV, może by ć przyczyn ą wielu problemów, zarówno sygnał powrotny (5-65MHz) jak i satelitarny sygnał IF (950-2150MHz).
Prostym i efektywnym rozwiązaniem mo że okazać się domowy modulator, ref. 5858, który pozwala na przepływ pr ądu
 

 

pomiędzy wyj ściem a wejściem zasilacza LNB.
Modulator posiadający pasmo cz ęstotliwo ściowe z zakresu od 5 do 2400MHz, który pozwala na:
a) przejście sygnału TV bądź MATV(47-862MHz) bądź CATV(87-862MHz),
b) przej ście powrotnego kanału sygnału CATV(5-65MHz)
c) przej ście sygnału satelitarnego IF (950-2150MHz).
Szybka i łatwa kombinacja sygnału CATV i/lub SMATV, który nawet pozwala dopasowa ć zmodulowany poziom sygnału
 

 

kanału w zakresie od 75 do 90 dBuV.  od 75 do 90 dBuV

Indeks

Kurort Casta Diva 5 * nad jeziorem Como (Milano - Włochy)

Ta willa, teraz przekształcona w hotel, należała do słynnej śpiewaczki operowej Giudity Pasta, pierwszego soprano, które śpiewało w Normie Bellini'ego, staj ąc si ę w ten sposób pierwszą "Casta Diva" Ody do księż yca, przez włoskiego kompozytora.
Kurort posiada osiemnastowieczny budynek o znaczeniu historycz-nym oraz osiem willi rozproszonych po ogrodach należą cych do posiadło ści, nazwanych po innych słynnych włoskich sopranow-cach. Kurort dysponuje 75-oma pokojami, SPA (1,300m2 z sau-nami i krytym basenem), amfiteatrem, dwoma luksusowymi resta racjami, czterema salami konferencyjnymi, pływaj ącym basenem na jeziorze, prywatnym dokiem oraz zapieraj ącym dech w piersiach widokiem na Como i okolice.
Zainstalowany przez firm ę TC Elettronica Desio (MI) i dostosowany przez włoski Dział Techniczny Televes.


 Instalacja:
Za pomocą dwóch optycznych LNB otrzymywane s ą sygnały TV z dwóch satelit (Astra Hotbird 13E & 19W), a używaj ąc DAT HD Boss (ref.1495) sygnały NTC są otrzymywane i zamieniane na sygnał optyczny z ref. 8674. Trzy optyczne sygnały przemierzaj ą jednomo-dowy światłowód pocz ąwszy od punktu odbioru w "Villa Isotta" do pomieszczenia technicznego Grand Hotelu Casta Diva, gdzie możemy znaleźć szafk ę.
Tu, ka żdy optyczny sygnał odpowiadaj ący sygnałowi z satelity jest dzielony na osiem optycznych linii; siedem z nich jest wysyłane do podstacji willi a jeden jest zamieniany na RF w celu przetwarzania w półce. W tej półce wykonywane są nastepuj ące operacje:
16 NTC MUX z zagranicznymi kanałami s ą tworzone z sygnałów satelitarnych (ref.5181).
Naziemne NTC MUX s ą przetwarzane (ref. 5179).
Wszystkie MUX s ą ł ączone i wzmacniane.
Cakowicie cyfrowe wyjście jest zamieniane na sygnał optyczny, który jest odpowiednio rozsyłany; jest wysyłany do 7 wspomnian- ych willowych podstacji.
Na ko ńcu, w każdej podstacji, wyj ścia naziemnego optycznego odbiornika (ref. 8675) i dwóch optycznych satelitarnych odbior- ników (ref.2350) s ą wstrzykiwane do 9-cio wej ściowego multiswit - cha, który dostarcza usługi do wszystkich gniazd każdej willi

Indeks

 

Optical Fibre Measurements

Jakość sygnału w połączeniu optycznym, zależy nie tylko od jako ści sygnałów wej ściowych, ale również od bilansu optycznego połączenia.

Bilans optyczny może być definiowany jako prawidłowy bilans pomiędzy stratami sieci optycznej, optyczn ą moc ą, któr ą mo że zapewnić nadajnik i optyczn ą mocą potrzebną do prawidłowego funkcjonowania odbiornika. Te czynniki powinny być sprawdzone, w celu zapewnienia jako ści instalacji.
Pomiary strat optycznych
• Multimetr H45 mo że by ć skalibrowany i użyty do pomiarów tłumienia, automatycznie, na trzech długo ściach fali (1310, 1490 i 1550 nm) w poł ączeniu z generatorem potrójnego sygnału świetlnego Televes OPS 3L.

•Mo żesz równie ż sprawdzi ć

 

 optyczne straty poł ączenia poprzez pomiar mocy optycznej na wyjściu nadajnika, a potem powtórzyć pomiar na drugim ko ńcu połączenia. Różnica między zmierzonymi mocami b ędzie równa optycznym stratom połączenia.



Pomiar jakości sygnału
Po weryfikacji sieci optycznej, musimy sprawdzi ć wpływ, w zakresie jako ści, jaki maj ą optyczne nadajniki / odbiorniki na oryginalny sygnał.
Rzeczywiście, optyczny nadajnik i odbiornik są aktywnymi urządzeniami, które dwukrotnie konwertują sygnał: nadajnik zamienia sygnał elektryczny w optyczny a odbiornik odwrotnie.
Jak to bywa ze zjawiskami elektrycznymi, taka transformacja poci ąga za sobą niewielką degradację jako ści sygnału oryginalnego. Ta degradacja mo że by ć dodatkowo mniej lub bardziej pogorszona zależnie od nadajnika lub odbiornika, sygnał wej ściowy może by ć za du ży albo za mały, dodać do tego zjawiska nale ży takie kwestie jak nasycenie, intermodu lacja czy cho ćby szumy.
 

 

Poprzez interfejs optyczny, miernik Televes H45 pozwala dokonać pomiaru jako ści sygnału poprzez kabel koncentryczny tak samo jak przez światłowód. Wszystkie pomiary jako ści elektrycznego sygnału na wej ściu nadajnika (BER, MER, C/N, itp.)mogą by ć przeprowadzone na światłowodzie wł ączonym na wyj ściu nadajnika, bez względu na to czy są cyfrowe (DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 i DVB-C) czy analogowe.

  W ten sposób możemy sprawdzi ć:
• Optymalizacj ę transmitowanego sygnału (jako ściowe porównanie optycznego wejścia i wyjścia nadajnika)
• Właściwe funkcjonowanie optycznego odbiornika (jakościowe porównanie wej ścia i wyjścia optycznego odbiornika)
Miernik H45 z optycznym interfejsem jest prawdziwym wielofunkcyjnym narz ędziem, który pozwoli wam łatwo sprawdzić wszystkie kluczowe kwestie instalacji światłowodowej.

Indeks

 

 

Televes
Televes Televes