The wishlist name can't be left blank

Polityka ochrony i przetwarzania danych osobowych firmy Televes Polska Sp. z o.o.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (GDPR) dotyczącym ochrony danych osobowych, hiszpańską ustawą o ochronie danych (Ley Orgánica 15/1999), rozporządzeniem rozwoju LOPDCP (Real Decreto, 1720/2007, z dnia 21 grudnia), przedstawiamy Politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest osoba prawna, która określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Innymi słowy, podmiot odpowiedzialny decyduje, w jaki sposób oraz w jakim celu przetwarzane są dane osobowe.

Do celów niniejszej polityki ochrony danych osobowych podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest:

 • Nazwa firmy: Televes Polska Sp. z o.o. – NIP: PL8992689284
 • Adres: ul. Jana Długosza 48, 51-162 Wrocław – Polska
 • Telefon: (+48) 71 7901 115
 • Adres email: dpo@televescorporation.com

Kontakt do Przedstawiciela ds. Ochrony Danych

Televés Corporación wyznaczyło wewnętrznego Przedstawiciela ds. Ochrony Danych. Wszelką korespondencję dotyczącą ochrony i przetwarzania danych można kierować na poniższy adres e-mail:

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jak je chronimy?

Dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Dla celów określonych w niniejszej Polityce ochrony i przetwarzania danych osobowych, podmiot odpowiedzialny gromadzi i przetwarza dane osobowe. W dalszej części tego dokumentu objaśniamy informacje dla każdego rodzaju przetwarzania danych, które zależą od usług lub relacji umownej, którą utrzymujesz z naszym podmiotem.

Nasza organizacja zobowiązuje się do zachowania całkowitej poufności i stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa (fizycznych, technicznych i organizacyjnych) w celu ochrony Twoich danych osobowych.

Użytkownik odpowiada za podanie rzetelnych, prawdziwych oraz autentycznych danych osobowych i zobowiązuje się do ich należytej aktualizacji.

Przetwarzanie danych: “Klient”

1. Jakie dane są przetwarzane?
 • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, PESEL, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej.
 • Dane finansowe: nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej.
 • Dane zawodowe: zawód, stanowisko, doświadczenie, kwalifikacje.
 • Dane dotyczące transakcji: dostarczone produkty i usługi.
2. W jakim celu przetwarzane są dane?

Podane przez „Klienta” dane osobowe przetwarzane są w celu zarządzania danymi klientów firmy, w celu utrzymania relacji handlowej, spraw dotyczących rachunkowości i rozrachunków, zarządzania administracyjnego, realizacji zamówień i fakturowania, a także zobowiązań podatkowych.

Podane dane osobowe zostaną wykorzystane także do celów reklamowych i działalności komercyjnej, na co wymagana jest wyraźna zgoda zainteresowanej strony.

Podane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymywane będą relacje handlowe z „Klientem”. Jeżeli „Klient” zdecyduje się na wykreślenie swoich danych osobowych, będą one przechowywane w naszych bazach danych w okresach przewidzianych przez prawo, tak aby być w stanie wywiązać się z obowiązków podatkowych i księgowych. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu określonego warunkami prawnymi.

3. Jaka jest prawomocność przetwarzania danych??

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, a także wypełnienie prawnego obowiązku przez odpowiedzialny podmiot.

Przekazywanie ofert i promocji, które mogą zainteresować "Klienta", opiera się na wyraźnej zgodzie "Klienta".

4. Do jakich innych podmiotów są przekazywane dane?

Możliwe są transfery danych do innych firm należących do Televés Corporación, o ile jest to konieczne do zachowania zgodności z umową. Niektóre z tych firm znajdują się poza granicami Hiszpanii. Na końcu tego dokumentu przedstawiona jest aktualna lista firm należących do Televés Corporación.

Możliwe są także transfery danych do organów publicznych ze względu na obowiązek prawny.

Inne międzynarodowe transfery danych nie będą dokonywane.

Przetwarzanie danych: “Kontakty i Potencjalni klienci”

1. Jakie dane są przetwarzane?
 • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej.
2. W jakim celu przetwarzane są dane?

Podane w formularzu kontaktowym dane osobowe zostaną wykorzystane do zarządzania danymi kontaktów biznesowych i potencjalnych klientów.

Podane dane osobowe zostaną wykorzystane także do celów reklamowych i działalności komercyjnej, na co wymagana jest wyraźna zgoda zainteresowanej strony.

Podane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymywane będą relacje handlowe. Jeżeli „Kontakt” lub „Potencjalny klient” zdecyduje się na wykreślenie swoich danych osobowych, zostaną one usunięte z naszej bazy danych.

3. Jaka jest prawomocność przetwarzania danych?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyraźna zgoda danej osoby.

4. Do jakich innych podmiotów są przekazywane dane?

Dane osobowe nie zostaną przekazane żadnemu innemu podmiotowi.

Nie zaplanowano również międzynarodowych transferów danych osobowych.

Przetwarzanie danych: “Dostawcy”

1. Jakie dane są przetwarzane?
 • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, PESEL, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej.
 • Dane finansowe: nr rachunku bankowego.
 • Dane zawodowe: zawód, stanowisko, kwalifikacje.
 • Dane dotyczące transakcji: dostarczone produkty i usługi.
2. W jakim celu przetwarzane są dane?

Podane przez „Dostawcę” dane osobowe przetwarzane są w celu zarządzania danymi dostawców firmy, w celu utrzymania relacji handlowej, spraw dotyczących rachunkowości i rozrachunków, zarządzania administracyjnego, a także zobowiązań podatkowych.

Podane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymywane będą relacje handlowe z „Dostawcą”. Jeżeli „Dostawca” zdecyduje się na wykreślenie swoich danych osobowych, będą one przechowywane w naszych bazach danych w okresach przewidzianych przez prawo, tak aby być w stanie wywiązać się z obowiązków podatkowych i księgowych. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu określonego warunkami prawnymi.

3. Jaka jest prawomocność przetwarzania danych?

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest wykonanie umowy, a także wypełnienie prawnego obowiązku przez odpowiedzialny podmiot.

4. Do jakich innych podmiotów są przekazywane dane?

Dane osobowe nie zostaną przekazane żadnemu innemu podmiotowi. Wyjątkiem są transfery danych do organów publicznych ze względu na obowiązek prawny.

Nie zaplanowano międzynarodowych transferów danych osobowych.

Przetwarzanie danych: “Kandydat do pracy”

1. Jakie dane są przetwarzane?
 • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, zdjęcie.
 • Dane dotyczące cech osobowych: płeć, stan cywilny, obywatelstwo, wiek, data i miejsce urodzenia.
 • Dane zawodowe: zawód, stanowisko, doświadczenie, kwalifikacje.
2. W jakim celu przetwarzane są dane?

Przekazane nam dane osobowe przetwarzane są w celu zarządzania procesami rekrutacyjnymi w naszej firmie.

Podane dane osobowe będą przechowywane tak długo, dopóki zainteresowana strona nie wycofa zgody do przechowywania swojego CV dla przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jeżeli "Kandydat do pracy" zdecyduje się na wykreślenie swoich danych osobowych, zostaną one usunięte z naszej bazy danych kandydatów do pracy.

 

3. Jaka jest prawomocność przetwarzania danych?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyraźna zgoda danej osoby.

4. Do jakich innych podmiotów są przekazywane dane?

Możliwe są transfery danych do innych firm należących do Televés Corporación w celach przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych. Niektóre z tych firm znajdują się poza granicami Hiszpanii w związku z czym wymagana jest wyraźna zgoda zainteresowanej strony do umożliwienia przeprowadzenia międzynarodowego transferu danych. Na końcu tego dokumentu przedstawiona jest aktualna lista firm należących do Televés Corporación.

Inne międzynarodowe transfery danych nie będą dokonywane.

Przetwarzanie danych: "Użytkownik produktu"

1. Jakie dane są przetwarzane?
 • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, PESEL, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej.
 • Dane dotyczące transakcji: dostarczone produkty i usługi.
2. W jakim celu przetwarzane są dane?

Przekazane nam dane osobowe przetwarzane są w celu zarządzania danymi użytkowników oraz osób, które nabyły nasze produkty aby móc świadczyć im usługi posprzedażowe oraz udostępnić pomoc techniczną.

Podane dane osobowe zostaną wykorzystane także do celów reklamowych i działalności komercyjnej, na co wymagana jest wyraźna zgoda zainteresowanej strony.

Podane dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody. Jeżeli "Użytkownik produktu" zdecyduje się na wykreślenie swoich danych osobowych, zostaną one usunięte z naszej bazy danych.

3. Jaka jest prawomocność przetwarzania danych?

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie danej umowy.

Przekazywanie ofert i promocji, które mogą zainteresować "Użytkownika produktu", opiera się na wyraźnej zgodzie "Użytkownika produktu".

4. Do jakich innych podmiotów są przekazywane dane?

Dane osobowe nie zostaną przekazane żadnemu innemu podmiotowi.

Nie zaplanowano międzynarodowych transferów danych osobowych.

Wyjątek są transfery danych do innych firm należących do Televés Corporación w Unii Europejskiej

Przetwarzanie danych: "Uczestnik szkolenia"

1. Jakie dane są przetwarzane?
 • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, PESEL, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej.
 • Dane zawodowe: zawód, stanowisko, kwalifikacje.
2. W jakim celu przetwarzane są dane?

Przekazane nam dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji uczestników na szkolenia techniczne organizowane przez naszą firmę dotyczące naszych produktów i stosowanych technologii.

Podane dane osobowe zostaną wykorzystane także do celów reklamowych i działalności komercyjnej, na co wymagana jest wyraźna zgoda zainteresowanej strony.

Podane dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody. Jeżeli "Uczestnik szkolenia" zdecyduje się na wykreślenie swoich danych osobowych, zostaną one usunięte z naszej bazy danych uczestników szkolenia.

3. Jaka jest prawomocność przetwarzania danych?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyraźna zgoda danej osoby.

4. Do jakich innych podmiotów są przekazywane dane?

Dane osobowe nie zostaną przekazane żadnemu innemu podmiotowi.

Nie zaplanowano międzynarodowych transferów danych osobowych.

Wyjątek są transfery danych do innych firm należących do Televés Corporación w Unii Europejskiej

Przetwarzanie danych: "Prowadzący szkolenie"

1. Jakie dane są przetwarzane?
 • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, PESEL, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej.
 • Dane finansowe: nr rachunku bankowego.
 • Dane zawodowe: zawód, stanowisko, kwalifikacje.
2. W jakim celu przetwarzane są dane?

Przekazane nam dane osobowe przetwarzane są w celu zarządzania danymi osób prowadzących szkolenia organizowane przez naszą firmę.

Podane dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody. Jeżeli "Prowadzący szkolenie" zdecyduje się na wykreślenie swoich danych osobowych, zostaną one usunięte z naszej bazy danych prowadzących szkolenia.

3. Jaka jest prawomocność przetwarzania danych?

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest wykonanie umowy, a także wypełnienie prawnego obowiązku przez odpowiedzialny podmiot.

4. Do jakich innych podmiotów są przekazywane dane?

Możliwe są transfery danych do organów publicznych ze względu na obowiązek prawny (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe).

Możliwe są także transfery danych w uzasadnionych celach związanych z działalnością firmy: wymagane podanie danych bankowych podmiotom finansowym, odpowiedzialnym za obsługę opłat za świadczenie usług szkoleniowych (PESEL, imię i nazwisko oraz numer rachunku).

Nie zaplanowano międzynarodowych transferów danych osobowych.

Wyjątkiem są transfery danych do innych firm należących do Televés Corporación w Unii Europejskiej

Jakie są twoje prawa w związku z przekazaniem nam Twoich danych osobowych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, masz szereg praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Wykonywanie tych praw jest nieodpłatne, z wyjątkiem przypadków, w których zgłaszane wnioski są bezzasadne lub niewspółmierne.

Prawa te są następujące:

a. Prawo do informacji: masz prawo do otrzymywania informacji na temat wykorzystania i przetwarzania Twoich danych osobowych w jasnym i prostym języku, w zwięzły, przejrzysty, zrozumiały i łatwo dostępny sposób.

b. Prawo dostępu: w każdej chwili masz prawo poprosić nas o potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane. My mamy obowiązek zapewnienia Tobie dostępu do Twoich danych oraz informacji dotyczących ich przetwarzania. Masz prawo do uzyskania kopii tych danych. Udostępnienie kopii twoich danych osobowych, jest darmowe, jednak składanie wniosków o dodatkowe kopie może podlegać pobraniu opłaty. Dostęp do Twoich danych wymaga potwierdzenia przez Ciebie twojej tożsamości lub także podania więcej informacji, które są niezbędne do obsługi Twojego wniosku.

c. Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych: masz prawo żądania do niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

.

d. Prawo do usunięcia danych: masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały przekazane. Jednak prawo to nie jest bezwzględne, tj. podmiot odpowiedzialny ma prawo do dalszego przetwarzania danych w przypadku obowiązujących przepisów prawa.

e. Prawo do ograniczenia przetwarzania: masz prawo zażądać od nas, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych, co oznacza, że możemy je nadal przechowywać, ale nie możemy kontynuować ich przetwarzania w przypadku gdy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający podmiotowi odpowiedzialnemu sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • podmiot odpowiedzialny nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie podmiotu odpowiedzialnego są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

f. Prawo do przenoszalności danych: masz prawo do przesłania danych do innego podmiotu odpowiedzialnego w uporządkowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla komputera formacie. Prawo to obowiązuje, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

g. Prawo do sprzeciwu: To prawo pozwala Ci sprzeciwić się wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym profilowaniu. Obowiązku tego nie będziemy mogli wykonać tylko wtedy, gdy przetwarzamy Twoje dane w przypadku, gdy akredytujemy uzasadnione powody przetwarzania lub formułowania, wykonywania lub obrony roszczeń.

h. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie: EMasz prawo do tego, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa, o ile taka decyzja nie jest wymagana do wykonania danej umowy.

i. Prawo do wycofania zgody: W przypadkach, w których uzyskaliśmy Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z pewnymi czynnościami (np. w celu wysłania Ci informacji handlowych), możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Na podstawie wycofania zgody przestaniemy wykonywać tę konkretną czynność, na którą wcześniej wyraziłeś zgodę, chyba że istnieje inny powód, który uzasadnia ciągłość przetwarzania Twoich danych. W takim przypadku powiadomimy Cię o tej sytuacji.

j. Prawo do zgłoszenia roszczenia do organu kontroli: masz prawo wystąpić z roszczeniem do hiszpańskiej agencji ds. ochrony danych (Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, Tel. +34 901 100 099 - 912 663 517 (www.agpd.es)), lub elektronicznie: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formQuejasSugerencias/seleccionarQuejaSugerencia.jsf

Możesz skorzystać z powyższych praw, wysyłając komunikat do Działu Obsługi Klienta lub wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@televescorporation.com, dołączając kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość i podając dane niezbędne do przetworzenia wniosku.

Zainteresowani mogą uzyskać dodatkowe informacje o swoich prawach na stronie internetowej hiszpańskiej agencji ds. ochrony danych: www.agpd.es.

Firmy należące do Televés Corporación

Firmy aktualnie wchodzące w skład Televés Corporación to:

Nazwa firmy NIP Adres siedziby
TELEVES, S.A.U. A15010176 RUA B.DE CONXO, 17 - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
INGENIERIA DE SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO S.L.U. B15577166 RUA B.DE CONXO, 17 - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
GALLEGA DE CIRCUITOS ELECTRONICOS S.L.U. B15675101 RUA B.DE CONXO, 17 - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
TELCOR, S.A. A15229156 RUA B.DE CONXO, 17 - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
SISTEMAS INTEGRADOS DE SERVICIOS DE TELECONTROL, S.L. B15782550 VOLTA DO CASTRO S/N - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
TREDESS 2010, S.L. B15874183 VOLTA DO CASTRO S/N - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
ARANTIA 2010, S.L.U. B70035019 VOLTA DO CASTRO S/N - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
ASSAMBLIA 2010, S.L.U. B70039672 VOLTA DO CASTRO S/N - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
GALLEGA DE INFORMATICA, S.A. A15025422 RUA B.DE CONXO, 17 - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
GALLEGA DE MECANIZADOS ELECTRONICOS, S.A. A1506454 P.I.TAMBRE-VIA EDISON 16 15890 SANTIAGO (A Coruña)
POZOSTAŁE ODDZIAŁY TELEVES W EUROPIE NIP
Televes Electrónica Portuguesa, LDA. PT500972311
Vía Dr. Francisco Sa Carneiro. Lote 17, Zona Ind. Maia 1 Sector-X. 4470 – Barca-Maia-Oporto (PO) – Portugal
Televes UK, LTD GB484096518
11 Hill Street Industrial Estate. NP44 7PG – Cwmbran, Gwent. United Kingdom
Televes France, S.A.R.L. FR45414385369
1 Rue Louis de Broglie Parc d’Activités de l’Esplanade. 77400 – St. Thibault Vignes – France
Televes Italia, S.R.L. IT04301520963
Via Liguria 16. 20068 – Peschiera Borromeo (MI) – Italy
Televes Deutschland, GmbH. DE162380827
Kuferstraße 20. 73257 – Kongen – Germany
Televes Polska Sp. z o.o. PL8992689284
ul. Jana Długosza 48, 51-162 Wrocław – Poland
Televes Scandinavia SE556207728801
Vannhögsgatan 7, 23 166 – Trelleborg – Sweden